REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://platformawyprzedazowa.pl

z dnia 05.04.2023r.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego:

https://platformawyprzedazowa.pl

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod aresem https://platformawyprzedazowa.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy

EXPOL A.G. JACHTOWA 10, 75-206 KOSZALIN, NIP - 6692160845

e-mail: bok@platformawyprzedazowa.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.z 2020, poz. 344 );

Zamówienie oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod https://platformawyprzedazowa.pl

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep internetowy, działający pod https://platformawyprzedazowa.pl, prowadzony jest przez

EXPOL A.G. UL. JACHTOWA 10, 75-206 KOSZALIN

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego..

Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

Firefox w wersji 21 i wyższych

Chrome w wersji 29 i wyższych

MS Internet Explorer w wersji 8 i wyższych

Opera w wersji 12 i wyższych

Safari w wersji 4 i wyższych

W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa EXPOL A.G.  w Kołobrzegu zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu

https://platformawyprzedazowa.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

EXPOL A.G. w Kołobrzegu może pozbawić klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego

c) dopuścił się innych zachowań, które będą niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub będą godzić w dobre imię
EXPOL A.G. UL. JACHTOWA 10, 75-206 KOSZALIN

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody EXPOL A.G. UL. JACHTOWA 10, 75-206 KOSZALIN

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla EXPOL A.G. UL. JACHTOWA 10, 75-206 KOSZALIN

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://platformawyprzedazowa.pl dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodawanie do koszyka.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia oraz sposób porozumiewania się z konsumentem,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) szacunkowego czasu dostawy,

W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Wysłane przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z EXPOL A.G. UL. JACHTOWA 10, 75-206 KOSZALIN, umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu..

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr ...” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia (specyfikacji) zamówienia oraz paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

Dostawa:

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską lub innymi metodami dostawy jak np. dostawa transportem własnym lub możliwość osobistego odbioru. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez klienta zamówienia, do dnia wysłania bądź przygotowania do osobistego odbioru zrealizowanego zamówienia przez Sklep Internetowy..

Ceny, metody i termin płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego

b) płatnością w systemie szybkiego przelewu

c) pobranie przez kuriera

d) zapłata gotówką podczas odbioru własnego

Uprawnienia do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne własnoręcznie podpisane oświadczenie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres EXPOL A.G. UL. JACHTOWA 10, 75-206 KOSZALIN, podany w niniejszym Regulaminie. Konsument w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu na piśmie od umowy może skorzystać z formularza, którego wzór znajduje się na końcu Regulaminu,

Termin 14-sto dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

umów o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

EXPOL A.G. UL. JACHTOWA 10, 75-206 KOSZALIN nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwrot należności powinien nastąpić nie później niż w terminie 10 dni roboczych, jednakże EXPOL A.G. UL. JACHTOWA 10, 75-206 KOSZALIN przysługuje prawo wstrzymania zwrotu otrzymanych płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru.

Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

EXPOL A.G mieszcząca się przy ul. H. Sienkiewicza 12 w Kołobrzegu (kod pocztowy 78-100), z dopiskiem (sklep internetowy platformawyprzedazowa.pl).

Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania ponosi Klient.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Reklamacje dotyczące towarów

EXPOL A.G jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego za niezgodność sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży (wada fizyczna)

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres bok@platformawyprzedazowa.pl

EXPOL A.G w Kołobrzegu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

W obuwiu z wyprzedaży mogą występować drobne uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia, obicia, rysy, nacięcia, załamania, odbarwienia, urwane lub uszkodzone ozdoby itp.). Z tego tytułu obuwie nie podlega reklamacji.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

EXPOL A.G podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient powinien niezwłocznie powiadomić EXPOL A.G o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego, które w jego ocenie mogły mieć wpływ na dokonywane przez niego zamówienie bądź rejestrację.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać: pisemnie na adres: EXPOL A.G. UL. JACHTOWA 10, 75-206 KOSZALIN, z dopiskiem (sklep internetowy platformawyprzedazowa.pl),

mailowo pod adres bok@platformawyprzedazowa.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu

EXPOL A.G zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy EXPOL A.G a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy EXPOL A.G a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę EXPOL A.G. UL. JACHTOWA 10, 75-206 KOSZALIN.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (t.j Dz.U. z 2020 r. poz.287) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020, poz 344) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.